Het Walchers Taalhuis in oprichting

Gepubliceerd op: 9 april 2016 08:51

De Bibliotheek van Middelburg en Vlissingen zijn voornemens om samen met Scalda een Walchers Taalhuis in te richten. Op 4 maart waren in Middelburg alle organisaties uitgenodigd die een directe relatie met het Taalhuis hebben.

Kerngroep

De gemeenten op Walcheren zetten een gedeelte van het vrij besteedbare educatiebudget in voor de realisatie van meerdere Taalhuizen. Het streven is dat deze in mei 2016 worden gerealiseerd in samenwerking met alle organisaties in het netwerk. De afgelopen maanden hebben de gemeenten gesprekken gevoerd met ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Bibliotheek Vlissingen en Scalda. Tezamen vormen zij de kerngroep die de Taalhuizen gaat oprichten en ondersteunen, met hulp van Stichting Lezen & Schrijven. De energie en bereidheid om gezamenlijk laaggeletterdheid aan te pakken is bij de kerngroep volop aanwezig. Tijd om de andere partners ook hierin mee te nemen!

De bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd de nodige informatie uitgewisseld. Er was veel energie en verbindingen werden gezocht. Op de vraag “Wat doet uw organisatie voor laaggeletterden?” werd het volgende genoemd: samenwerken, verwijzen, het realiseren van verschillende vormen van taalaanbod. De doelgroepen die bereikt worden zijn inwoners van Walcheren van alle leeftijden, met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een verstandelijke beperking. Het Taalhuis zal zich moeten richten op zowel anderstaligen als inwoners die Nederlands als eerste taal hebben.

Op uitnodiging van de kerngroep waren veel organisaties afgekomen, waaronder Stichting Dunya, Mundo, Zeeuwse Taalambassadeurs, Gilde Samenspraak Walcheren, Orionis, Arduin (Academie voor Kwaliteit van Bestaan), VluchtelingenWerk Walcheren, en ambtenaren van overige regio’s.

Meerwaarde van het Taalhuis
Voor de toehoorders was duidelijk dat de relatie tussen formeel en informeel aanbod erg belangrijk wordt. Het bestaande aanbod van cursussen taal, rekenen en digivaardigheden (van zowel vragers als vrijwilligers) wordt samengebracht. Hierdoor ontstaat er een echte netwerkorganisatie die krachten kan bundelen in de aanpak van laaggeletterdheid en het verbeteren van de basisvaardigheden van de doelgroep. De bibliotheken gaan het aanbod in de Taalzoeker bundelen.

In zowel Bibliotheek Vlissingen als in de ZB zal een fysieke plek worden gecreëerd en voor de gemeente Veere komt er een mobiel Taalpunt. Het idee is om een bus in te gaan richten die tijdens evenementen ingezet kan worden met als slogan ‘Het Taalhuis komt naar je toe!’. Dit idee wordt nog verder uitgewerkt. Met de energie en bereidheid tot samenwerking concluderen wij dat we allen uitkijken naar de opening van het eerste Taalhuis in Zeeland!

Bron: website Taal voor het Leven.